حسابرسی عملیاتی از تئوری تا عمل

۲۸۰,۰۰۰ تومان

2 عدد در انبار

شناسه محصول: 9789649787220 دسته: , برچسب: ,

جزئیات کتاب

وزن1200 گرم

درباره نویسنده

دکتر علی ابراهیمی کردلر

علی گودرز تله جردی

فرزاد حاجی عظیمی

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو، اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درک ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط، روﯾﮑﺮدی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ، رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ارزش ﭘﻮﻟﯽ، ﭘﻮﺷﺶ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﯾﮏ ﺳﻮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺎوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را از ﻃﺮف آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎری اﻫﺪاف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﭘﻮﺷﺶ داده و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎده (۲۱۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابرسی عملیاتی از تئوری تا عمل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *