حسابرسی عملیاتی از تئوری تا عمل

۲۸۰,۰۰۰ تومان

5 عدد در انبار

شناسه محصول: 9789649787220 دسته: , برچسب: ,

جزئیات کتاب

وزن 1200 گرم

درباره نویسنده

دکتر علی ابراهیمی کردلر

علی گودرز تله جردی

فرزاد حاجی عظیمی

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ رو، اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درک ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی راﻫﺒﺮی ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط، روﯾﮑﺮدی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﻠﯿه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ، رﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ارزش ﭘﻮﻟﯽ، ﭘﻮﺷﺶ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﯾﮏ ﺳﻮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﯽ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺎوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را از ﻃﺮف آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎری اﻫﺪاف ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﭘﻮﺷﺶ داده و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎده (۲۱۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حسابرسی عملیاتی از تئوری تا عمل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *