بهایابی ۲

۴۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

جزئیات کتاب

وزن550 g

درباره نویسنده

دکتر احمد عبداللهی

دکتر مهدی صفری گرایلی

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن در اﻣـﺮ ﺗـﺪرﯾﺲ اﯾـﻦ درس در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ وﺟـﻮد دارد. در اﯾـﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺪف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ۲ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﮐـﻪ درﺑـﺎره ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﺮﻋﯽ، ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ﺟﺬﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بهایابی ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.