بهایابی ۲

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ناموجود

جزئیات کتاب

وزن 450 گرم

درباره نویسنده

دکتر احمد عبداللهی

دکتر مهدی صفری گرایلی

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن در اﻣـﺮ ﺗـﺪرﯾﺲ اﯾـﻦ درس در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ وﺟـﻮد دارد. در اﯾـﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺪف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ۲ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﮐـﻪ درﺑـﺎره ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﺮﻋﯽ، ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ﺟﺬﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بهایابی ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *