بهایابی ۲

۹۰,۰۰۰ تومان

5 در انبار

جزئیات کتاب

وزن550 g

درباره نویسنده

دکتر احمد عبداللهی

دکتر مهدی صفری گرایلی

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن در اﻣـﺮ ﺗـﺪرﯾﺲ اﯾـﻦ درس در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ وﺟـﻮد دارد. در اﯾـﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺪف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ۲ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﮐـﻪ درﺑـﺎره ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮک و ﻓﺮﻋﯽ، ﺑﻬﺎﯾﺎﺑﯽ ﺟﺬﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بهایابی ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *